GRAFİ 2000 PRODÜKSİYON REK. YAY. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvuruya İlişkin

BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır.), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; Veri Sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların; işbu formun çıktısı alınarak aşağıda sıralanan yazılı başvuru kanalları kullanılmak suretiyle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru
(Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)
Mecidiye Mahallesi Karakaş Sokak No: 16 D: 1-2 Ortaköy/İSTANBUL Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır. 
Noter vasıtasıyla tebligat Mecidiye Mahallesi Karakaş Sokak No: 16 D: 1-2 Ortaköy/İSTANBUL Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır. 
Güvenli Elektronik İmza kullanılarak kvkk@grafi2000.com  E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır. 
KEP(Kayıtlı Elektronik Posta) (…)@(…).kep.tr E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır. 

Yukarıda yer verilen yöntemlere ilave olarak başvurular “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in “Başvuru Usulü” başlıklı 5’inci maddesine uygun olarak maddede belirtilen diğer yöntemlerle iletilebilecektir. 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurular KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebin yukarıda tariflenen yöntemlerden birisi ile tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır.

 

 • Başvuru sahibinin tanınmasına ve başvurusu ile ilgili kendisiyle iletişim kurulmasına ilişkin bilgiler:

 

Adı / Soyadı 
T.C. Kimlik No
Telefon No:
E-posta:
Adres:
 • Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz: 

(Çalışan, Çalışan Adayı, Eski Çalışan, Tedarikçi, Ziyaretçi gibi)

 

 • Müşteri
 • Ziyaretçi
 • Çalışan Adayı
 • Diğer : …………………………………………………………….
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Konu:         ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 • Eski çalışanım

Çalıştığım Yıllar:………………………………….

 • İş Başvurusu / Özgeçmiş paylaşımı yaptım.

Tarih:……………………………………………………..

 • Diğer : 

………………………………….

 • Tedarikçi yetkilisiyim/çalışanıyım
…………………………………. Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz
………………………………………………………………………..


 • Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
 • Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi ibraz edilmesi gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinin;

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :