GRAFİ 2000 PRODÜKSİYON REK. YAY. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

ÇALIŞAN ADAYINA AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca ‘‘Veri Sorumlusu’’ sıfatını haiz Grafi 2000 Prodüksiyon Reklamcılık Yayıncılık ve Ticaret Limited Şirketi (“Grafi2000’’ veya “Şirket”) olarak; kişisel verilerinizi, aşağıda ayrıntıları ile açıklanan şartlarda toplamakta, işlemekte ve aktarmaktayız. 

 

İşbu metin ile Grafi2000, Kanun’da ‘‘İlgili Kişi’’ olarak tanımlanan siz veri sahiplerini, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması süreçleri ve Kanun kapsamındaki haklarınız hususlarında aydınlatmaktadır. 

 

 • Veri Sorumlusu

Grafi2000, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde, Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘‘Veri Sorumlusu’’ olarak hareket etmek suretiyle kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemektedir. 

 

Grafi2000, veri sorumlusu olarak, veri kayıt sistemini kurmak, yönetmek ve veri güvenliğine ilişkin idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda, verilerinizi Kanun’un 3/1-(ğ) maddesinde tanımlanan ‘‘Veri İşleyen’’ sıfatını haiz üçüncü kişilere de işletebilecektir. 

 

 • İşlenen Kişisel Veriler

Şirketimizce, bizimle paylaşmanız halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: 

 

Kimlik Verisi : Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, doğum tarihiniz, doğduğunuz ülke/şehir, cinsiyetiniz, medeni durumunuz

İletişim Verisi : Telefon numaranız, açık adres bilginiz, e-posta adresiniz 

Eğitim Verisi : Öğrenim durumunuz, eğitim bilgileriniz, yabancı dil bilgileriniz, eğitim ve becerileriniz, katıldığınız seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi 

İş Deneyimi Verisi : İş deneyimleriniz, çalışma durumunuz ve unvanınız

Görsel ve İşitsel Veri : Fotoğrafınız

Diğer : Sürücü belgesi verileri/yetkinlikleri, askerlik durumu, referans kişi bilgileri 

 

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Toplanma Yöntemi 

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz; Grafi2000 ile Çalışan Adayı arasında kurulan ‘‘çalışan adayı – işveren adayı’’ hukuki ilişkisi çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle aşağıdaki amaçlarla ve Kanun’un 4. maddesindeki ilkelere uygun olarak; 5. ve 6. maddelerde düzenlenen işlenme şartları dahilinde  işlenmektedir. 

 

 • Yeni çalışan istihdam edilmesi, başvuruların incelenmesi ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi, Grafi2000’e adaptasyon süreçlerinin değerlendirilmesi 
 • Özgeçmişinizde yer alan referans kişiler ile verilerin teyit edilmesi 
 • Pozisyon ile ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması 
 • Şirketimizin insan kaynakları politikası kapsamında istihdam planlamalarının yapılabilmesi 

Kişisel verileriniz, Grafi2000 tarafından, ‘‘(…)’’ adresine yapmış olduğunuz iş başvurunuz doğrultusunda internet ortamından otomatik şekilde toplanmaktadır. 

 

 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler 

KVKK kapsamında; ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkumiyetinize ve hakkınızda uygulanan güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz, biyometrik verileriniz ve genetik verileriniz sizin ‘‘özel nitelikli’’ kişisel verilerinizdir. Şirketimizce özel olarak talep edilmediği sürece, paylaştığınız özgeçmişlerinizin içerisinde veya Şirketimiz ile yaptığınız görüşmelerde özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz. 

 

 • Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları 

Özgeçmişinizde veya Şirketimize ilettiğiniz sair kaynak metinlerde, referans olarak gösterdiğiniz kişilerin verilerini Grafi2000 ile ilgili referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarak paylaştığınızı ve referans sahibinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğunun şahsınıza ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektesiniz. 

 

Grafi2000 olarak; kişisel verilerinizi, özgeçmişinizde referans kişi olarak gösterdiğiniz kişilerle teyitleşmek amacıyla, söz konusu kişilerle paylaşabiliriz. 

 

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Grafi2000 tarafından toplanan kişisel verileriniz; güncel teknolojik yöntemler kullanılarak, doğru ve güncel şekilde veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreyle sınırlı olarak 5(beş) yıl ve/veya yasal saklama sürelerine uygun şekilde saklanır. Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra, kişisel verileriniz Kanun’un 7. maddesi uyarınca silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.  

 

 • Yasal Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sorumlusu olarak Grafi2000’e başvurarak; 

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâli) çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklanırız bulunmaktadır. Kanun’un 28. Maddesinde öngörülen istisnai haller saklıdır.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.grafi2000productions.com/(…)(…) adresinde yer alan “İlgili Kişi/Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurmak ve bu formda yer alan yöntemleri kullanmak suretiyle veya kimliğinizin tespitini sağlayacak bilgiler ile birlikte aşağıdaki iletişim yollarından birini kullanarak yazılı şekilde Grafi2000’e iletebilirsiniz. 

 • ‘‘kvkk@grafi200.com’’   adresine, elektronik posta vasıtasıyla; veya 
 • ‘‘Mecidiye Mah. Karakaş Sok. No: 16 D: 1-2 Ortaköy/İSTANBUL’’ adresine posta ile. 

Talebiniz en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz, ancak istisnaen ek bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret karşılığında, sonuçlandırılacaktır. 

Saygılarımızla,

 

GRAFİ 2000 PRODÜKSİYON REK. YAY. VE TİC. LTD. ŞTİ.