GRAFİ 2000 PRODÜKSİYON REK. YAY. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca ‘‘Veri Sorumlusu’’ sıfatını haiz Grafi 2000 Prodüksiyon Reklamcılık Yayıncılık ve Ticaret Limited Şirketi (“Grafi2000’’ veya “Şirket”) olarak; kişisel verilerinizi, aşağıda ayrıntıları ile açıklanan şartlarda toplamakta, işlemekte ve aktarmaktayız. 

 

İşbu metin ile Grafi2000, Kanun’da ‘‘İlgili Kişi’’ olarak tanımlanan siz veri sahiplerini, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması süreçleri ve Kanun kapsamındaki haklarınız hususlarında aydınlatmaktadır. 

 

 • Veri Sorumlusu

Grafi2000, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde, Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘‘Veri Sorumlusu’’ olarak hareket etmek suretiyle kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemektedir. 

Grafi2000, veri sorumlusu olarak, veri kayıt sistemini kurmak, yönetmek ve veri güvenliğine ilişkin idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda, verilerinizi Kanun’un 3/1-(ğ) maddesinde tanımlanan ‘‘Veri İşleyen’’ sıfatını haiz üçüncü kişilere de işletebilecektir. 

 

 • İşlenen Kişisel Veriler

Grafi2000, ekte yer alan tablolarda ve aşağıda açıklanan hukuki sebepler ve işleme amaçları kapsamında, EK’te yer alan kategorilerdeki verileri işlemektedir. 

 

 • Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Amaçları

Kişisel verileriniz, Grafi2000 tarafından, aşağıda açıklanan hukuki sebepler ve işleme amaçları kapsamında, hizmet ve işleme amacına göre farklılık göstermekle birlikte, Şirket birimleri, çalışanları ve yetkili temsilcileri, hissedarları ve bağlı bulundukları ortaklıkları, iş ortakları, kamu kurumları ve benzeri diğer tüm kanallar aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmaktadır.

 

 • Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

Grafi2000 tarafından toplanan kişisel verileriniz;

 • İş Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere üzere ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce (BTK, BDDK, TCMB, MASAK, TBB, vs.) bunlara dayanarak yayımlanmış olan ikincil düzenlemelerden ve ayrıca taraf olduğu tüm sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; 
 • Animasyon filmi, video ve televizyon programlarının prodüksiyonları, bu prodüksiyonlara konu yapımların yayını, yayınlanmak üzere tanıtımı ve ticaret mevkiine konulması faaliyetlerine ilişkin sözleşmelerin kurulması ve karşılıklı ifası; 
 • Söz konusu faaliyetlerin sürdürülebilmesi kapsamında Grafi2000’in ve işbirliği içinde olduğu üçüncü kişi şirketlerin gerekli operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi;
 • Hukuki ve ticari güvenliğinin temini;
 • Şirketimize ait tüm lokasyonların güvenliğinin sağlanması;
 • İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi

amaçlarıyla ve Kanun’un 4. maddesindeki ilkelere uygun olarak; 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen işlenme şartları dahilinde işlenmektedir. 

 

Bu hususta daha detaylı bilgilere www.grafi2000productions.com adresinde yer alan “(…) Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan erişebilirsiniz. 

 

 • Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları

Grafi2000 tarafından toplanan kişisel verileriniz; bu metinde açıklanan amaçlarla, yukarıda atıf yapılan tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi veya kuruluşlar (BDDK, TCMB, MASAK, adli ve idari makamlar, diğer resmi kurum ve kuruluşlar ve kişiler) başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, Grafi2000’in iş ortaklarına, tedarikçilerine, yetkililerine, hissedarlarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Grafi2000 tarafından toplanan kişisel verileriniz; bu metinde açıklanan amaçlar kapsamında, yasal düzenlemelerden doğan zorunluluklar hariç olmak üzere, işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar işlenmektedir. Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra, kişisel verileriniz Kanun’un 7. maddesi uyarınca silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.  

 

 • Yasal Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sorumlusu olarak Grafi2000’e başvurarak; 

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâli) çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklanırız bulunmaktadır. Kanun’un 28. Maddesinde öngörülen istisnai haller saklıdır.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.grafi2000productions.com adresinde yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurmak ve bu formda yer alan yöntemleri kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. 

Talebiniz en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz, ancak istisnaen ek bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret karşılığında, sonuçlandırılacaktır. 

 

EK-1 : Kişisel Veri İşleme Amaçları / Azami Saklama Süreleri  

EK-2 : Kişisel Veri Sahipleri 

EK-3 : Kişisel Veri Kategorileri 

 

Saygılarımızla,

 

 

GRAFİ 2000 PRODÜKSİYON REK. YAY. VE TİC. LTD. ŞTİ.

EK 1 – Kişisel Veri İşleme Amaçları / Azami Saklama Süreleri 

 

Kişisel Veri Kategorileri Genel İşleme Amaçları Azami Saklama Süresi
Kimlik
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
Hukuki İlişki + 10 Yıl
İletişim
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Hukuki İlişki + 10 Yıl
Özlük
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Hukuki İlişki + 10 Yıl
Hukuki İşlem
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Hukuki İlişki + 10 Yıl
Fiziksel Mekan Güvenliği
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
25 gün
İşlem Güvenliği
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
2 Yıl
Finans
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Hukuki İlişki + 10 Yıl
Mesleki Deneyim
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
Hukuki İlişki + 10 Yıl
Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Animasyon filmi vb. içeriklerin üretilmesi 
Hukuki İlişki + 10 Yıl
Sağlık Bilgileri
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Hukuki İlişki + 15 Yıl
Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Hukuki İlişki + 10 Yıl

 

EK 2 – Kişisel Veri Sahipleri

 

Kişisel Veri Sahibi Kategorileri Genel İşleme Amaçları
Çalışan Hizmet akdi ilişkisinden doğan yasal zorunlulukların gereğinin yerine getirilmesi; İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik mevzuatı ve bunların alt mevzuatı başta olmak üzere; yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; Şirketimizin hukuki ve ticari ilişki içinde bulunduğu kişi veya kurumlarla olan süreçlerin yürütülmesi, Şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması
Çalışan Adayı Şirketimize yapılan iş başvurularının değerlendirilmesi, başvuru neticesine göre adaya bilgilendirmede bulunulması 
Çalışan Yakını AGİ hesaplamaları, acil durumun gerektirmesi halinde bilgilendirme yapılması
Hissedarlar Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere sair mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
İş Birliği İçinde Olunan Kurumların Çalışanları, Yetkilileri ve Hissedarları Şirketimizin iş birliği içinde olduğu kişi veya kurumlarla ilgili her türlü hukuki, ticari ve idari iş ve işlemlerin gereğinin yerine getirilmesi, yapılan işlemlerin kayıt altına alınması
Mal/Hizmet Tedarikçi Hissedarı veya Yetkilisi Şirketimiz adına alınan/kiralanan mal ve hizmetlerle ilgili gerekli operasyonel ve yasal süreçlerin yerine getirilmesi; yasal zorunlulukların yerine getirilmesi
Oyuncu/Animatör/Seslendirmen Adayı Şirketimizin animasyon/sinema filmi, video ve televizyon programlarında rol alacak kişilerin belirlenmesi
Oyuncu/Animatör/Seslendirmen  Şirketimizin animasyon/sinema filmi, video ve televizyon programlarında rol olan kişilerle olan hukuki ilişkinin gereklerinin ifası
Ajans/Menajer Oyuncu/animatör/seslendirmen veya adaylar ile ilişkilerin yürütülmesi
Ziyaretçi Şirketimiz işyerlerinin giriş-çıkış kayıtlarının tutulması, Şirketimizin fiziksel mekan güvenliğinin temini
Veli/Vasi Şirketimizin animasyon/sinema filmi, video ve televizyon programlarında rol olan kişilerin 18 yaşından küçük olmaları halinde, veli/vasilerinin muvafakatlarının alınması ve diğer yasal yükümlülüklerin ifası
Üçüncü Kişiler Şirketimizin veya çalışanlarının – şirketimiz ile olan hukuki ilişkisinden kaynaklanması sebebiyle –  taraf olduğu dava, arabuluculuk, icra takibi gibi hukuki süreçlerin takibi, sözleşmesel ilişki içine girilen durumlarda karşı tarafa ait bilgilerin alınması

 

EK 3 – Kişisel Veri Kategorileri

 

Kişisel Veri Kategorileri Kişisel Veri Türleri
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi Acil Durumlarda Aranacak Kişi Bilgisi 

Aile Durumu Bildirimi 

Çocuk Sayısı 

Bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı

Çalışan Adayı Bilgisi Özgeçmiş(CV) Bilgisi

İşe Alım Formları

Referanslar

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Adli Sicil Bilgisi
Diğer Kişinin Verdiği Hizmet

Kişinin Çalıştığı Projeye İlişkin Bilgiler

Teslim Edilen Donanım, Hat

Eğitim Bilgisi 

Finansal Bilgi IBAN

Ücret Alacağı

Avans Bilgileri (İş Avansı/Maaş Avansı)

Masraf Belgeleri

Masraf Karşılığı Ödenecek Tutar

KDV Tutarları

Banka Hesap Bilgileri

Fiziksel Mekan Güvenliği Giriş Çıkış Kayıtları
Görsel ve İşitsel Veri Fotoğraf

Video

Hukuki İşlem Bilgisi Dava Bilgileri

İmza

İcra/Maaş Haczi/Nafaka vs. bilgileri

SGK Bildirgeleri

Muvafakatname 

Gizlilik Taahhütnamesi  

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Dokümanları

İmza sirküleri 

İletişim  Cep Telefonu

E-mail

Adres

Ev Telefonu

İşlem Güvenliği Bilgisi IP Bilgisi

Bilgisayar Giriş/Parola Bilgileri 

Kimlik Ad, Soyad

T.C. Kimlik No 

Nüfus Cüzdanı Bilgileri

Doğum Tarihi

Okul Bilgisi

Unvan

Vergi Dairesi

Ehliyet 

Yaş

Özlük SGK Meslek Kodu

SGK Hizmet Dökümü

İşe Başladığı Tarih

İş Sözleşmesi

Bordro Bilgileri

Özgeçmiş Bilgileri

Puantaj Kayıtları

Askerlik Durumu

Çalışan Sicil No

İzin Bilgisi

Öğrenim Durumu

Sınav Bilgisi

Şirket İçi Tecrübe Bilgisi

Yabancı Dil Bilgisi

Vukuatlı Nüfus Cüzdanı 

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Ehliyet Fotokopisi

Bilgisayar Bilgisi

Önceki Tecrübeler

Diploma Fotokopisi

Çalıştığı Tarihler

Yıllık İzin Tarihleri

Ögrenim Durumu

En Son Çalıştığı Kurum

Seyahat Engeli

Daha Önce Yapılan İşler

Eğitim 

Eğitim Tarihleri

Sağlık Verileri Sağlık Raporu

İş Kazası

Sigorta Bilgisi Sigorta Poliçesi
Veli/Vasi Veli/Vasi Muvafakatnamesi
Ziyaret Bilgileri Ziyaret Tarihi